Транспортно и спедиторско право

Транспортно и спедиторско право

Обемът на товарния транспорт се увеличава с всеки изминал ден. По данни на Германския институт за икономически изследвания за 2014 г. в Германия обемът само на сухопътния товарен транспорт е бил около 3,5 милиарда тона. Германските и чуждестранни камиони транспортират ежедневно стоки като храна, мебели, дрехи. А в резултат на все по-бързо разпространяващата се онлайн търговия, необходимостта от превозването на всякакви други стоки нараства.

От друга страна, значението на България като важна транзитна страна между Европа и Близкия изток става все по-важно през последните години. Чрез разширяването на пътищата, летищата и железопътната мрежа България ще продължи да играе важна роля в бъдеще като пътна артерия за международния транзитен трафик. Това води до бързо развитие на бизнеса в тази сфера и до нарастваща нужда от компетентно познаване на спецификите на българското транспортно и спедиторското право.

Превозването на стоки и товари се регламентира от транспортното и спедиторското право. Адвокатите Анна Бамбалска е тясно специализирана в този правен отрасъл и може Ви консултира и да отговори компетентно на всичките Ви правни въпроси, имайки предвид особеностите на немското и българското транспортно и спедиторско право.

Какво урежда транспортното и спедиторското право?

Транспортното и спедиторското право регламентират превозa на товари и начинa, по който те се превозват до тяхното местоназначение по различни маршрути, като обхващат сухопътния, въздушния, железопътния и корабния транспорт.

Отрасълът урежда транспорта не само в рамките на държавата, но и извън националните границите. Затова се прилагат както националното законодателство, така и международното право, което включва множество международни споразумения и договори.

На следващо място, в обхвата на транспортното право влиза и отговорността за щети при осъществяване на транспорта.

Въпреки че транспортното и спедиторското право има широк обхват, то е и силно специфично. Нашите юристи са тясно квалифицирани и могат да Ви помогнат с консултации от самото начало на Вашия бизнес. Ние съветваме клиентите ни относно всички възможни аспекти на правото на съхранение и логистика, трансграничен товарен и автомобилен транспорт, възникване на транспортни такси, застраховане на товари, транспортиране на опасни или други специфични стоки. Съдействаме при искове за вреди и процесуално представителство. Важен момент е и предприемането на бързи и правилни действия при възникване на отговорност за щети или забавяне по време на превоза, поради което съветваме нашите клиенти незабавно да се обърнат към адвокат в такива случаи.

Кои са законите и основните договори в отрасъла?

Транспортното и спедиторското право са подотрасъл на търговското право, затова се прилагат разпоредбите на Търговския закон на Германия, съответно Търговския закон на България, както и другите свързани с тях закони. Няколко са основните договори, които се сключват между страните в транспортното и спедиторското право:

Спедиционен договор.

С този вид договор спедиторът се задължава да организира срещу заплащане транспортирането на пратка, т.е извършва организационна услуга.

Спедиторът на първо място е търговец, който сключва от свое име договори с транспортни компании, които извършват превоз на стоки. Той действа въз основа на сключен договор с клиента си, който изпраща стоките. Основните му задължения са да действа в интерес на възложителя и според неговите указания, като трябва да избере най-удобния, бърз, изгоден и надежден транспорт. На следващо място той е длъжен да предостави информация и да даде отчет за извършения транспорт. Срещу услугата той има право на заплащане на извършените разходи по превоза и на комисионна.

Спедиторът носи отговорност за виновно поведение и за нарушаване на задълженията си. В Германия важат Общите условия за спедиция (Allgemeine Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp), според които отговорността се поема от застраховката на спедиторите.

Често се случва спедиторите да имат и собствена фирма за транспорт на стоки и да извършват и транспортната дейност. В този случай те получават всички права и задължения и като превозвачи.

Договор за превоз на товари.

Този договор се сключва между изпращача на стоката и превозвача, с който превозвачът се задължава срещу заплащане да транспортира стоките, предадени от изпращача или спедитора, до получателя им.

Товарът трябва да пристигне бързо и сигурно при получателя, а клиентът има задължението да заплати услугата, съхранението, опаковането и натоварването на товара, като съдържанието на товара трябва да бъде обозначено, например, защото може да се касае за опасни или чупливи стоки.

За превоза на товара отговорността се носи от превозвача. Той трябва да се погрижи за безопасното му превозване, например превозното средство да не надвишава допустимата скорост за пътуване, да се вземат мерки за предотвратяване на кражба. В противен случай той трябва да плати обезщетение.

В случай обаче, че товарът бъде повреден, защото изпращачът не е предоставил пълна или важна информация за опазването на стоката, той сам носи отговорност за вредите, тъй като е действал умишлено или по непредпазливост.

Като доказателство за сключения договор между страните се подписват превозни документи. Основният от тях е товарителница, която е регламентирана в Търговските закони. Тя служи за доказателство, че предадената стока е цялостна и здрава и съдържа информация за страните по договора и получателя, вида и описание на товара, както и много други детайли. Ако товарителницата не бъде предадена, превозвачът може да откаже да приеме стоките, тъй като липсата на документа може да доведе до много трудности.

Товарителницата рядко се използва в националния транспорт, тъй като по-често се издава обикновен документ за доставка, който е напълно достатъчен. За разлика, в международния европейски транспорт на стоки товарителницата е абсолютно необходима, съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки – CMR.

Каква е разликата между договора за спедиция и договора за превоз на товари?

Договорът за превоз се сключва между изпращача и превозвача, който сам транспортира стоките, докато договорът за спедиция се сключва между изпращача и спедитора, който трябва да организира превоза на товара. Той трябва да потърси транспортна компания и с нея да сключи отделно договора за превоз.

Договор за пренасяне.

Когато става въпрос за товари като мебели или други вещи, свързани с пренасянето на един дом, се сключва т.нар. договор за пренасяне. Освен превоза на товара се включва и задължението на превозвача да натовари и разтовари вещите, както и да разглоби и сглоби мебелите. А понякога може да се включва и правилно опаковане и описване на предметите.

Мултимодален договор.

Този договор касае случаите, когато превозът на товари се осъществява чрез смяна на различни превозни средства. Така например, един превоз може да започне с натоварването на камион, за да бъде транспортиран до железопътна гара, след което с влак да бъде придвижен до летище или морско пристанище и да се ползва морски или въздушен транспорт, докато накрая стигне до крайната си цел със сухопътен превоз. Във всеки един от тези случаи важат общите правила на договора за превоз. А в случай, че възникне щета по време на някой от превозите, отговорността се носи от превозвача, в чиято отсечка е се е случило увреждащото събитие.

Договор за съхранение.

Договорът за съхранение в транспортното право се сключва между вложителя и складодържателя, който се задължава срещу заплащане да съхранява правилно складираните вещи. Съхранението трябва да отговаря на вида на стоките, да бъдат обозначени и подходящо опаковани, така че да се запази тяхната цялост. Ако складодържателят наруши задълженията си, той трябва да възстанови щетите.

Всеки един от договорите се среща както в българското, така и в немското законодателство. В по-голямата си част правата и задълженията на страните се припокриват, продиктувано от международните правила и практики. Разбира се, има специфики в зависимост от националното право. Затова познаването в дълбочина на транспортното и спедиторското право на двете държави е от ключово значение при възникнали казуси. Независимо дали сте инвеститор или предприемач в Германия или България или се вълнувате от този отрасъл поради други причини, българският адвокат в Германия, г-жа Анна Тюнис-Бамбалска е насреща за правни консултации и процесуално представителство в областта на транспортното и спедиторското право.

Области на правото, които засягат транспортното и спедиторското право.

Всички правни отрасли са свързани помежду си и взаимно си влияят и се допълват. Транспортното и спедиторското право също се преплитат с други правни сфери и съществуват много правни разпоредби извън този правен отрасъл, които играят важна роля и за него.

Товарно право. 

Товарното и транспортното право са свързани, тъй като става въпрос за превоз на товари. То регламентира начина, по който да бъде изпълнен договорът за превоз, като се гарантира, че превозвачът носи отговорност превозваните стоки да бъдат доставени здрави и своевременно до получателя. Товарното право е това, което определя най-подходящия начин за транспортиране на стоките – с въздушен, железопътен или друг транспорт, както и дали да се използва национален или международен превоз. На следващо място, то определя сроковете за натоварване и разтоварване на стоките и съответно дали има или няма забавяне при изпълнението, за което може да се дължи обезщетение.

Застрахователно право.

Застрахователно право си взаимодейства до голяма степен с транспортното, защото както товарите, така и самите транспортни средства трябва да бъдат застраховани срещу евентуални рискове. При сключването на една застраховка играят роля множество фактори, например вида на товара и стоките, вида на превозното средство, спецификите на използвания транспорт, застрахователната сума и други.

Тъй като застраховането в тази дейност е от ключово значение, е важно при сключване на застраховка да се обръща повишено внимание. Затова най-сигурно е при необходимост да се обърнете към специализирани адвокати, които да познават както застрахователното, така и транспортното право в дълбочина.

Данъчно и митническо право.

Превозът на товари рядко остава само в границите на държавата, а освен в рамките на Европейския съюз, стоките се придвижват и по целия останал свят. В тези случаи се ангажират митническите и данъчните правила за облагане на стоките. В зависимост от вида на стоките и държавата, от която пристигат в рамките на Европейския съюз, може да се дължи ДДС, акциз, мито или други ставки. Адвокатите от нашата немско-българска кантора могат да Ви съдействат при оформяне на необходимите митнически и данъчни документи и декларации при вноса и износа на стоки.

Правилата за движение по пътищата.

Правилата за движение по пътищата по също играят важна роля. С особена сила това важи за сухопътния транспорт, тъй като шофьорите на камиони трябва с особено внимание да спазват законите за движение по пътищата на съответната държава, през която преминават.

От голямо значение е и обезопасяването на товара по време на превозите, защото превозваните стоки трябва да бъдат предпазени от щети или от загубване, а от друга страна не трябва да представляват опасност за другите участници в движението. Задължение за обезопасяване имат превозвачът, спедиторът и изпращачът на стоката.

Пътните закони определят и допустимите размери на камионите във височина, широчина и дължина, както и тежестта на допустимия товар. Ограниченията са задължителни и следва да бъдат спазвани. Правилата регламентират и правилното обезопасяване и обозначаване на товара и превозното средство, когато се транспортират опасни стоки, например химични вещества.

На следващо място, важна част от правилата за движение по пътищата са и задълженията за времето на шофиране и времето за почивка по време на превоза. Така, например, един шофьор може да шофира максимум 4 часа и половина, след което трябва да направи почивка от минимум 45 минути.

Правилата за движение по пътищата са от ключово значение в рамките на транспортното право, тъй като неспазването им може да доведе до множество санкции. В случай на пътнотранспортно произшествие често е необходимо незабавно да се обърнете към адвокат, за да може да защити интересите Ви.

Какви са последствията при нарушаване на правилата за транспорт и спедиция? Кой носи отговорност за щети в транспортното право?

В сферата на транспортното и спедиторското право важат особени правила, свързани с отговорността за щети или забавяне на доставката. Отговорността за щети, възникнали по време на превоза поради повреда или загуба, се носи от превозвача. Той е отговорен и в случай на забавяне на доставката, тъй като това е нарушение на задълженията му.

По правило отговорността се носи от момента на приемане на стоките до предаването им на получателя. Изключението касае случаите, когато вредите са настъпили поради поведението на изпращача или получателя, например не е предоставена цялата необходима информация за товара.

Съществуват и други случаи, в които отговорността на превозвача може да бъде намалена или изключена. Например, при пътнотранспортно произшествие, за което шофьорът на камиона няма вина. Независимо дали възникналата ситуация изглежда лесно разрешима, ние Ви съветваме при произшествие или при спор за вината на шофьора да поискате компетентен съвет от адвокат в тази сфера.

Превозът на товари има изключително обширна регламентация, тъй като засяга множество обществени отношения както на национално, така и на международно ниво. При транспортирането на стоки може да се стигне до огромни по размер щети. Също така могат да възникнат произшествия, засягащи други участници в транспорта. Регламентацията на материята има преобладаващо задължителен характер, а неспазването на законите може да доведе до високи санкции. Задълбоченото познаване на законодателството е ключово при осъществяването на дейност в сферата  на транспортното и спедиторското право.

В случай, че планирате създаване на международна компания в областта на транспортния, спедиторския, товарния или складовия бизнес, българският адвокат в Германия, г-жа Анна Тюнис-Бамбалска ще Ви осигури необходимата експертна помощ за всички Ваши начинания.

Нашата гама от юридически услуги включва следните дейности:

Доверете Вашите правни въпроси на нашата правна кантора, за да имате спокойствие и време за основната си дейност.

Клиентите за мен

За всеки професионален юрист е от съществено значение да осигури не само правна експертиза, но и персонализирано внимание към нуждите на своите клиенти.

Всички отзиви
С настоящия коментар бих искала да изразя искрена благодарност към адвокат Бамбалска, както и към екипа от нейни сътрудници. Препоръчвам на всеки, който има нужда от съвет и професионална адвокатска помощ да се свърже с тях. Ще срещнете търпение, разбиране и лично отношение. Бъдете здрави и все така позитивни! Успех, в личен и професионален план.
Препоръчвам Адв. Бамбалска, защото освен професионалист, е предимно човек. Спечелила ни е две дела, с коренно различна тематика в Германия. Благодарности . Не се замисляйте да се допитате до нея, защото има богат опит.
Професионализъм, експедитивност, отзивчивост, задълбоченост и коректност! Адв. Анна Тюнис – Бамбалска и нейният екип ми показаха как трябва да работи една адвокатска кантора.
Благодаря на адв. Анна Тюнис-Бамбалска и нейните сътрудници за изключителната юридическа подкрепа в много труден за мен момент от работата ми в Германия. Благодаря за успеха, който адв. Бамбалска постигна по моя казус. Обръщайки се към нея бях възхитена от точността, отзивчивостта и професионализма. Получих и много помощ и разбиране и сътрудничество и от колектива й. А всички ние знаем колко е трудно да се намери подкрепа и разбиране в чужда държава, не знаейки закони и правила.
Благодаря на кантората за оказаната ми юридическа подкрепа. За професионализма и коректността на нашата сънародничка адв. Ана Бамбалска. За отзивчивостта на сътрудници като г-жа Силвия Георгиева. За отдадеността към работата на целия екип.
Искам да изкажа благодарности към Адв.Анна Тюнис-Бамбалска! Тя е много добър професионалист и един прекрасен човек! Радвам се че е наш Адвокат и с професионализма си тя спечели делото ни. Благодаря от все сърце.