Коледен бонус към заплатата – как е регламентиран?

Коледен бонус към заплатата – как е регламентиран?

Съдържание:

Почти всеки втори служител в Германия получава коледен бонус. Дали ще го получи и в какъв размер зависи от сферата и региона, в които работи, както и какво е предвидено в трудовия му договор.

Кой и кога има право на коледен бонус?

В трудовото законодателство няма изрична регламентация на коледните бонуси. Най-често те са регламентирани в колективните и индивидуалните трудови договори или в дружествени споразумения между служителя и работодателя му.

Право на коледен бонус може да се породи и от служебната практика, ако служителят е получавал бонус поне три години. Работодателят може да избегне това, като при раздаването им уведоми писмено служителите, че това са еднократни възнаграждения и от тях не могат да произтичат бъдещи искове.

Друга възможност за коледен бонус идва от принципа за еднакво третиране. В случай, че служителят не е е получил коледен бонус, за разлика от останалите си колеги, той има право да го изисква. При определени предпоставки може да има право на коледен бонус от стария работодател, дори и да е сменил работата си в хода на годината.

Какъв е размерът на коледния бонус?

Размерът на коледния бонус може да е твърда сума или процент от месечната заплата, а в някои отрасли дори може да достигне една цяла заплата.

В някои случаи трудовият договор може да предвижда само правото на коледен бонус, но не и неговия размер и това да бъде решено в последствие. В такива случаи, ако работодателят отказва да определи размера, то служителят има право да се обърне към трудовия съд, който да присъди конкретна сума, както е предвидено в Решение на Федералния трудов съд (BAG) от 16.01.2013, Az. 10 AZR 26/12

В § 850a Nr. 4 на Гражданско-процесуалния кодекс на Германия е предвидена защита на коледното възнаграждение. Коледният бонус до размерa на половината месечната заплата, но не повече от 500 Евро е несеквестируем, т.е. срещу него не може да бъде насочено съдебно изпълнение и да бъде отнет.

Коледният бонус и възражение за доброволност на плащането

Често в трудовия договор може да е включена договорка за доброволния характер на изплащането на коледен бонус. Тя трябва да е ясно формулирана. Това означава, че работодателят сам решава дали да плати коледен бонус или да го намали спрямо предходни години. Освен да включи такава договорка в трудовия договор, работодателят може при всяко раздаване на коледен бонус да посочи, че то е доброволно. Тази резерва от страна на работодателя е напълно е легитимна и препятства правото на служителя да търси бъдещо изплащане на коледен бонус.

Отмяна на коледния бонус

В трудовия договор може да е предвиденa възможността работодателят да отмени коледния бонус в бъдеще. За да бъде валидна такава клауза е необходимо да е стриктно регламентирана. Това означава да бъдат посочени евентуалните причини за отмяна, за да има яснота за служителя.

Ако в договора е включена клауза, според която коледният бонус е „доброволно, но отменимо плащане“, то тя следва да се счита за неясна и невалидна. Щом работодателят в началото е изплащал доброволно коледен бонус, не може да включи възражение за отмяна впоследствие, тъй като двете клаузи биха били взаимно изключващи се. (Решение от 8.12.2010 г., Az. 10 AZR 671/09).

Намаляване на коледния бонус

Когато служителят излезе в майчинство или бащинство, както и при дълго боледуване, трудовото правоотношение остава латентно. Служителят отсъства дълго време от работа и не получава заплата, а различни видове обезщетения. В този случай от значение е каква е била целта на коледния бонус за работодателя.

  • При бонус възнаграждаващ добре свършената работа работодателят може да го намали поради дългосрочното отсъствие на служителя. Според практиката на Федералния трудов съд коледният бонус може да не бъде изплатен, ако служителят е отсъствал цялата година поради болест. (Решение от 21.03.2001 г., Az. 10 AZR 28/00) Също така се счита, че няма ощетяване и дискриминация спрямо жените, ако работодателят не им изплати коледен бонус по време на майчинството. (Решение от 12.01.2000 г., Az. 10 AZR 840/98).
  • При раздаване на бонус с цел поощряване на лоялността на служителите работодателят не може да намали размера при отсъствие на работника, тъй като служителят може да е лоялен към компанията и в неработно време.
  • Ако целта на коледния бонус е със смесен характер, то работодателят има право на намали размера му, но това трябва да е изрично предвидено в трудовия договор.

Кога работодателят може да изплаща различни по размер коледни бонуси на служителите си?

Съгласно принципа за еднакво третиране работодателят не може безпричинно да изключи някой служител от коледните бонуси. Определени различия все пак са допустими, например решението на работодателя да не изплаща коледен бонус на служителите с по-високи заплати или тези, които работят на комисионна. Допустимо е също така да има изискване за определен трудов стаж като предпоставка за допълнително заплащане. Разлика обикновено има и в размера на коледните бонуси на работещите при намалено работно време или миниджоб, които също имат право на пропорционален коледен бонус.

Полага ли се коледен бонус на служител, преустановяващ работата си?

Ако сте получавали ежегодно коледни бонуси, но напуснете или прекратите работата си по друга причина, то при определени обстоятелства имате право на пропорционална част от настоящия коледен бонус. Добре е това право да бъде регламентирано в колективния или индивидуалния трудов договор.

Съгласно Решение от 13.05.2015 г., Az 10 AZR 266/14 напускащият преди Коледа служител също има право на съответна част от възнаграждението. Например, ако служителят напусне компанията на 30 април, работодателят следва да му изплати 1/3 от коледния бонус.

Изплащането на коледния бонус не трябва да зависи от наличието на трудово правоотношение към определена дата. Такава клауза ощетява служителя и е невалидна. Затова дори и служителят да напусне преди посочената дата, той пак ще има право на пропорционална част от коледния бонус. Изключение от това правило е случаят, в който работодателят раздава коледния бонус само като награда за лоялността към компанията, а не и за извършена работа през годината. В този случай, частта от коледния бонус може да бъде отказана, ако служителят е напуснал или е бил уволнен по-рано.

Кога може да се наложи да върнете коледния бонус?

Дали ще се наложи да върнете получения коледен бонус на работодателя зависи от условието, с което той е бил даден. Ако коледният бонус е бил даден като възнаграждение за добра работа, не се дължи връщането му.

Може обаче коледният бонус да е предвиден като награда за лоялността на служителя към компанията. В тези случаи често е предвидено, че той ще бъде получен, ако служителят продължава да работи в компанията към определен момент, например края на първото тримесечие на следващата година. Чрез обещаното допълнително плащане работодателят може да цели да обвърже служителя. Затова ако трудовото правоотношение е прекратено към посочения момент, за служителя не възниква право на коледен бонус, съответно ако го е получил, може да се наложи да го възстанови.

Съгласно съдебната практика (Решение от 21.05.2003 Az. 10 AZR 390/02) задължението за връщане може да възникне при определени предпоставки:

  • Ако коледният бонус е по-малък от 100 Евро, не се дължи връщане.
  • Ако коледният бонус надвишава 100 Евро, но е по-малък от месечна заплата, работодателят може да обвърже задължението за връщането му с изискването служителят да работи до края на първото тримесечие на следващата година.
  • Ако коледният бонус надвишава една месечна заплата е допустимо обвързване до 31-ви март на следващата година.

Клаузата за връщането на коледния бонус трябва да е разбираема и предварително включена в трудовия договор, за да се гарантира яснота и предвидимост в отношенията между работодателя и служителя. Във всеки конкретен случай следва да се преценява дали задължението за връщане на коледния бонус е действително. Ако смятате, че правото Ви на коледен бонус е засегнато, Ви съветваме да се потърсите консултация с адвокат.

Клиентите за мен

За всеки професионален юрист е от съществено значение да осигури не само правна експертиза, но и персонализирано внимание към нуждите на своите клиенти.

Всички отзиви
С настоящия коментар бих искала да изразя искрена благодарност към адвокат Бамбалска, както и към екипа от нейни сътрудници. Препоръчвам на всеки, който има нужда от съвет и професионална адвокатска помощ да се свърже с тях. Ще срещнете търпение, разбиране и лично отношение. Бъдете здрави и все така позитивни! Успех, в личен и професионален план.
Професионализъм, експедитивност, отзивчивост, задълбоченост и коректност! Адв. Анна Тюнис – Бамбалска и нейният екип ми показаха как трябва да работи една адвокатска кантора.
Благодаря на адв. Анна Тюнис-Бамбалска и нейните сътрудници за изключителната юридическа подкрепа в много труден за мен момент от работата ми в Германия. Благодаря за успеха, който адв. Бамбалска постигна по моя казус. Обръщайки се към нея бях възхитена от точността, отзивчивостта и професионализма. Получих и много помощ и разбиране и сътрудничество и от колектива й. А всички ние знаем колко е трудно да се намери подкрепа и разбиране в чужда държава, не знаейки закони и правила.
Препоръчвам Адв. Бамбалска, защото освен професионалист, е предимно човек. Спечелила ни е две дела, с коренно различна тематика в Германия. Благодарности . Не се замисляйте да се допитате до нея, защото има богат опит.
Искам да изкажа благодарности към Адв.Анна Тюнис-Бамбалска! Тя е много добър професионалист и един прекрасен човек! Радвам се че е наш Адвокат и с професионализма си тя спечели делото ни. Благодаря от все сърце.
Благодаря на кантората за оказаната ми юридическа подкрепа. За професионализма и коректността на нашата сънародничка адв. Ана Бамбалска. За отзивчивостта на сътрудници като г-жа Силвия Георгиева. За отдадеността към работата на целия екип.